Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom webovej stránky www.hyperurikemia.sk je naša spoločnosť  EGIS SLOVAKIA spol. s r.o., so sídlom Prievozská 4D, Bratislava 821 09, IČO 34 148 337, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 33484/B (ďalej len “spoločnosť” alebo aj ako “prevádzkovateľ”).

Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane o osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe nasledovných účelov:

  1. Fungovanie a analýza webovej stránky

Prehliadaním našej webovej stránke nedochádza primárne k spracúvaniu osobných údajov. Avšak počas Vašej návštevy našej webovej stránky môže dôjsť k spracúvaniu nasledovných údajov: Vaša IP adresa, z akých stránok ste navštívili našu webovú stránku, ako dlho ste boli na našej webovej stránke, ktoré podstránky ste si prezerali, príp. inú aktivitu na našom webe. Tieto údaje spracúvame za účelom vyhodnotenia efektívnosti a aktivity na našej webovej stránke. Naša spoločnosť používa na svojej webovej stránke www.hyperurikemia.sk súbory cookies. Súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky zbierame na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia s poukazom na § 109 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Naša webová stránka môže zbierať aj marketingové a analytické cookies, tieto však zbierame iba na právnom základe Vášho súhlasu - čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Viac informácií sa dozviete v Informácii o spracúvaní cookies tu: www.hyperurikemia.sk/pre-lekarov/pouzivanie-cookies

  1. Vytvorenie užívateľského konta

K spracúvaniu Vašich osobných údajov dôjde v prípade, ak sa rozhodnete registrovať sa na našej webovej stránke www.hyperurikemia.sk. V súvislosti s využívaním časti webovej stránky, ktorá je dedikovaná pre zdravotníckych pracovníkov (ďalej len “osobitná sekcia webovej stránky”) je potrebné vytvorenie osobného užívateľského konta na našej webovej stránke. K vytvoreniu užívateľského konta spracúvame nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa a zvolené heslo do užívateľského konta a názov Vášho zamestnávateľa. Vytvorenie užívateľského konta je dobrovoľné, preto osobné údaje, ktoré nám poskytnete za týmto účelom spracúvame na právnom základe plnenia zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, t. j. zmluva o prevádzkovaní služby.

Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť využívať osobitnú sekciu webovej stránky www.hyperurikemia.sk.

Vaše užívateľské konto bude aktívne iba do času, do kedy sa ho rozhodnete využívať. Vo Vašom užívateľskom konte sú uložené všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii. Môžete nás kedykoľvek požiadať o deaktiváciu Vášho užívateľského konta. Pri deaktivácii Vášho užívateľského konta budú Vaše osobné údaje automaticky a trvalo vymazané. V prípade, ak bude Vaše užívateľské konto neaktívne po dobu 3 rokov, Vaše užívateľské konto bude deaktivované a všetky poskytnuté osobné údaje budú automaticky vymazané.

  1. Marketing

Ak ste udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu udeleného súhlasu. Máte právo kedykoľvek Váš súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania.

Právnym základom je Váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. 

Naša spoločnosť spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na realizáciu niektorého z vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

Doba uchovávania osobných údajov a bezpečnosť

Vaše osobné údaje budú uchovávané po Vami určenú dobu. Každá dotknutá osoba určuje individuálne ako dlho budú jej osobné údaje uložené v užívateľskom konte. V prípade, ak bude Vaše užívateľské konto neaktívne po dobu troch rokov, Vaše užívateľské konto a všetky Vaše osobné údaje budú vymazané.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou. Na zabezpečenie dostatočnej úrovne bezpečnosti spracúvania a ochrany osobných údajov prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia, pričom sleduje aktuálny vývoj technických prostriedkov, ktoré prispievajú k bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Zdieľanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom softvérového programového vybavenia, ku ktorému majú prístup vybraní zamestnanci prevádzkovateľa. Naša spoločnosť spolupracuje s rôznymi externými subjektmi, ktorých súčinnosť je nevyhnutná k riadnemu a správnemu fungovaniu našej webovej stránky, s ktorými zdieľa osobné údaje klienta. Takýmito externými subjektmi sú najmä kvalifikovaní externí spolupracovníci, s ktorými bežne spolupracujeme pri poskytovaní našich služieb napr. IT spoločnosti, ktoré sa starajú o rozvoj našej webovej stránky. S uvedenými subjektmi má naša spoločnosť uzatvorený zmluvný vzťah a Vaše osobné údaje spracúva v našom mene spoločnosť grandaliro s.r.o so sídlom Mlynské Nivy 16, Bratislava 821 09, IČO: 46335064, DIČ: 2023345181.

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané aj s rôznymi štátnymi orgánmi a inštitúciami za účelom plnenia zákonných požiadaviek a/alebo povinností.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu na marketingové účely sú výlučne spracúvané za účelom priameho marketingu našej spoločnosti.

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s prevádzkovateľmi cookies tretích strán.

Cloudové riešenia

Naša spoločnosť využíva pri svojej činnosti aj cloudové riešenia pre internú komunikáciu, či komunikáciu so sesterskými spoločnosťami, resp. kvalifikovanými poskytovateľmi služieb, s ktorými spolupracujeme. Tieto riešenie využívame predovšetkým na zvýšenie produktivity a mobility zamestnancov a subdodávateľov, internú spoluprácu na dokumentoch a informačných aktivitách jednotlivých oprávnených osôb. Používame webové portály na spoluprácu medzi našimi zamestnancami a partnermi, na zdieľanie a vytváranie informácií. Za účelom ochrany údajov zdieľaných v rámci uvedených cloudových riešení používame moderné technológie a softvérové nástroje na šifrovanie dát tak, aby bola zachovaná ochrana a integrita zdieľaných dát.

Deti

Rozumieme dôležitosti ochrany súkromia detí, a to obzvlášť v online prostredí. Naše webové stránky nie sú cielene určené a zamerané na deti mladšie ako 16 rokov. Nikdy vedome neuskutočňujeme zhromažďovanie informácií o osobách mladších ako 16 rokov a neuchovávame údaje o nich.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Naša spoločnosť pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Naša spoločnosť nezamýšľa prenášať Vaše osobné údaje medzinárodnej organizácii a ani do tretích krajín, to znamená do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie a nie sú ani zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Keďže naša spoločnosť využíva na základe Vášho súhlasu na svojej webovej stránke aj nástroje tretích strán akým je napr. služba Google Analytics môže dôjsť k prenosu Vašich osobných údajov aj do 3. krajín. Viac o spracovaní cookies sa dozviete tu: www.hyperurikemia.sk/pre-lekarov/pouzivanie-cookies.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom v zmysle čl. 15 Nariadenia. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov.

V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požiadať aj o opravu Vašich osobných údajov v zmysle čl. 16 Nariadenia.

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v zmysle čl. 17 a 18 Nariadenia. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov.

V prípade, ak už nemáte záujem, aby Vaše osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli spracúvané našou spoločnosťou, ale zároveň máte záujem aby boli spracúvané niekým iným, môžete nás požiadať o vydanie poskytnutých osobných údajov v zmysle čl. 20 Nariadenia. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu a v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov v zmysle čl. 21 Nariadenia, ktoré o Vás naša spoločnosť spracúva.

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom marketingu iba v prípade, ak ste s takým použitím výslovne pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov súhlasili. V prípade, ak ste s použitím Vašich osobných údajov pre účely marketingu súhlasili, môžete takýto súhlas kedykoľvek odvolať v zmysle čl. 7 Nariadenia.

Vaše práva môžete uplatniť osobne v sídle prevádzkovateľa alebo poštou na adresu našej spoločnosti uvedenej v úvode, prípadne zaslaním emailu na adresu dataprotection@egis.sk

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu ako bolo dohodnuté, máte v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Viac informácii je dostupných na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.