Ochrana osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby je prísne regulované a podlieha režimu, ktorý stanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochranu údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Spoločnosť EGIS SLOVAKIA spol. s r.o. so sídlom Prievozská 4D, Bratislava 821 09, IČO 34 148 337, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.33483/B (ďalej len „EGIS“)

 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému

Osobné údaje Vás ako dotknutej osoby bude spracúvať spoločnosť EGIS (ďalej len „EGIS“ alebo „Prevádzkovateľ“), ktorá sa bude považovať za prevádzkovateľa v zmysle GDPR. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na adrese jeho sídla.

2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na účely poskytovania informácií týkajúcich sa zdravia a na účely informovania o produktoch a aktivitách spoločnosti EGIS a spoločností patriacich do skupiny EGIS.

Právnym základom spracúvania V ašich osobných údajov je V ami udelený súhlas poskytnutý Prevádzkovateľovi na spracúvanie Vašich osobných údajov alebo oprávnené záujmy, ktoré spočívajú v riadnej prevádzke tohto Portálu.

3. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ bude uchovávať Vaše osobné údaje po dobu trvania účelu spracúvania Vašich osobných údajov, počas ktorej budete využívať Portál.

4. Poskytovanie osobných údajov príjemcom

Prevádzkovateľ môže spracúvaním osobných údajov poveriť sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, a aby sa zabezpečila ochrana Vašich práv ako dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše osobné údaje príjemcom, ktorými sú poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia právnych, daňových a účtovných služieb, zmluvní partneri Prevádzkovateľa a subjekty, ktoré spolupracujú s Prevádzkovateľom pri zabezpečovaní výkonu činnosti Prevádzkovateľa v rozsahu jeho predmetu činnosti a účelu, na ktorý bol zriadený.

5. Informácia o povinnosti poskytovať osobné údaje

Spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby sa vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý sa udeľuje dobrovoľne a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať rovnakým ako prevádzkovateľ tohto Portálu vynakladá maximálne úsilie na to, aby zabezpečila

ochranu Vašich osobných údajov. V prípade, ak by v súvislosti s činnosťou tohto Portálu malo dôjsť k spracúvaniu osobných údajov, spoločnosť EGIS prijme primerané opatrenia, aby boli zabezpečené Vaše práva, a aby akékoľvek spracúvanie osobných údajov bolo realizované v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov spôsobom, akým súhlas udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Ak dotknutá osoba súhlas neudelí, môže to ovplyvniť rozsah poskytovaných služieb zo strany Prevádzkovateľa.

Ak sa spracúvajú Vaše osobné údaje na účely oprávnených záujmov, vzniká Vám oprávnenie namietať proti takémuto spracúvaniu.

6. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.

7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať Vaše osobné údaje medzinárodnej organizácii a ani do tretích krajín, to znamená do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie a nie sú ani zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

8. Bezpečnosť

Na zabezpečenie dostatočnej úrovne bezpečnosti spracúvania a ochrany osobných údajov Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia, pričom sleduje aktuálny vývoj technických prostriedkov, ktoré prispievajú k bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

9. Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov si ako dotknutá osoba môžete v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov uplatňovať nasledovné práva:

a)  právo, aby Vám boli pri získavaní osobných údajov poskytnuté nasledovné informácie: totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa, kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby, účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania, oprávnené záujmy prevádzkovateľa, identifikácia príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú, informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informácia o tom, kde boli poskytnuté,

b)  právo, aby Vám boli poskytnuté informácie o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách na jej určenie,

c)  právo na prístup k údajom - právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, právo získať prístup k týmto osobným údajom, vrátane informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii dotknutých osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
 • dobe uchovávania osobných údajov, ak je to možné, a ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
 • existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
 • práve podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 GDPR a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR,
 • primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 GDPR, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré ako dotknutá osoba požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

d)  právo na opravu - právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú,

e)  právo na doplnenie neúplných osobných údajov,

f)  právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ak ste si ako dotknutá osoba uplatnili právo na výmaz Vašich osobných údajov, ak

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • namietate spracúvanie osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa článku 21 ods. 2 GDPR,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa práva Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku8 ods. 1 GDPR,

g)  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak

 • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je protizákonné, namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo
 • namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako dotknutej osoby,

h)  právo na prenosnosť údajov - právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, vrátane práva preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak,

 • sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami,

i)  právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach,

j)  právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom,

k)  právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a to rovnakým spôsobom, akým ste súhlas udelili, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním,

l)  právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 GDPR a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov, pričom dozorným orgánom vo veci spracúvania osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk), na ktorý sa môžete obrátiť aby ste zistili, či došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov,

m)  právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú,

n)  právo na to, aby Vám bolo bez zbytočného odkladu oznámené porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb.

V prípade uplatňovania práv dotknutej osoby voči Prevádzkovateľovi alebo v prípade akýchkoľvek žiadostí, otázok alebo sťažností týkajúcich sa spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom prosím kontaktujte spoločnosť EGIS SLOVAKIA spol. s r.o. so sídlom Prievozská 4D, Bratislava 821 09.

Aktualizácia: marec 2022