Podmienky používania Portálu

Webová stránka hyperurikemia.sk (ďalej len „Portál“) je prevádzkovaná spoločnosťou EGIS SLOVAKIA spol. s r.o. so sídlom Prievozská 4D, Bratislava 821 09, IČO 34 148 337, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 33484/B (ďalej len „EGIS“).

Portál bol zriadený na účely poskytovania informácií týkajúcich sa zdravia a na účely informovania o produktoch a aktivitách spoločnosti EGIS a spoločností patriacich do skupiny EGIS.

Spôsob a rozsah zverejňovaných informácií podlieha kontrole tak, aby bolo zabezpečované poskytovanie informácií v súlade s platnými právnymi predpismi.

Informácie zverejňované na Portáli majú všeobecno-informačný, vzdelávací alebo propagačný charakter, pričom žiadnu z týchto informácií nie je možné považovať za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a ani za akékoľvek navádzanie, podnecovanie alebo iné ovplyvňovanie lekára a zubného lekára oprávneného predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín.

Spoločnosť EGIS vynakladá primerané úsilie na udržanie vyváženosti a aktuálnosti tohto Portálu, avšak nič nepreukazuje ani nezaručuje správnosť, aktuálnosť a bezchybnosť zverejňovaných informácií.

Spoločnosť EGIS nepreberá žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody spôsobené používaním tohto Portálu, s výnimkou prípadov, kedy slovenský právny poriadok neumožňuje zbavenie sa takejto zodpovednosti.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochranu údajov - „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

AUTORSKOPRÁVNA OCHRANA: Všetky informácie a materiály na Portáli podliehajú autorskoprávnej ochrane, preto sa zakazuje akékoľvek ich používanie nad rámec vyhotovovania rozmnoženín pre súkromnú potrebu a verejného vykonania alebo verejného prenosu na vzdelávacie a vyučovacie účely. V takýchto prípadoch však účel použitia predmetov autorskoprávnej ochrany nesmie byť priamo ani nepriamo obchodný a na každej rozmnoženine takéhoto materiálu musí byť uvedená webová stránku Portálu ako jeho zdroj.

Osobitne sa zakazuje akékoľvek spracúvanie, spájanie, distribúcia, rozmnožovanie a verejné rozširovanie informácií a materiálov zverejňovaných na Portáli na akékoľvek obchodné účely, či už priamo alebo nepriamo.

Žiadna časť tohto Portálu sa nesmie spracúvať, spájať, rozmnožovať, rozširovať alebo ukladať na akúkoľvek inú webovú stránku alebo inú formu elektronického systému vyhľadávania informácií.

OCHRANNÉ ZNÁMKY: Zobrazenie ochranných známok na Portáli nepredstavuje žiadne udelenie licencie na ich používanie tretími osobami.

HYPERTEXTOVÉ PREPOJENIA: Niektoré hypertextové prepojenia na Portáli Vás presmerujú na stránky, ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti EGIS. Ak kliknete na ktorékoľvek z týchto prepojení, opustíte tento Portál. Spoločnosť EGIS nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo ručenie za obsah akejkoľvek webovej stránky tretej osoby, na ktorú odkazuje hypertextové prepojenie a neposkytuje Spoločnosť EGIS vynaloží maximálne úsilie na to, aby zabezpečila ochranu Vašich osobných údajov. V prípade, ak by v súvislosti s činnosťou tohto Portálu malo dôjsť k spracúvaniu osobných údajov, spoločnosť EGIS prijme primerané opatrenia, aby boli zabezpečené Vaše práva, a aby akékoľvek spracúvanie osobných údajov bolo realizované v súlade s žiadne vyhlásenie ani záruku (výslovné ani konkludentné) s ohľadom na informácie obsiahnuté na takýchto stránkach. Spoločnosť EGIS nemá žiaden dosah na povahu a obsah takýchto stránok a neodporúča tieto stránky, informácie, ktoré obsahujú a rovnako ani výrobky alebo služby žiadnej tretej osoby.

Tieto Podmienky používania Portálu a obsah tohto Portálu sa riadia slovenským právnym poriadkom.

Tieto Podmienky používania Portálu môžu byť kedykoľvek menené a aktualizované zo strany spoločnosti EGIS.

Aktualizácia: marec 2022